salgs- og leveringsbetingelser - Livshistorier

Disse er de salgs- og leveringsbetingelser Forlaget Fortæl arbejder under; uanset om du er Kunde, Fortæller eller Bidragsyder til en livshistorie. Når du bestiller eller deltager i en livshistorie-proces accepterer du disse betingelser. For køb af andre produkter; herunder mindebogen, vennebogen og notesbogen, henviser vi til disse betingelser.

Særskilt skriftlige aftaler inkl. ændringer eller senere tilføjelser samt tilbud eller ordrebekræftelse udgør sammen med dokumentet herunder udgør den juridisk bindende aftale mellem dig og Forlaget Fortæl. Derfor er det vigtigt at du læser og er indforstået med disse betingelser, før du bestiller et produkt eller deltager i et projekt hos os.
 

Generelt

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) gælder, med mindre andet er skriftligt aftalt, for køb af Produkter og Ydelser udført af dig som ”Kunde” (den person der foretager købet af Produkter og Ydelser – refereres også til som ”du” eller ”dig”) og dig som ”Fortæller” eller ”Bidragsyder” (den person som Produktet eller Ydelsen er købt til, eller den person hvis bidrag er nødvendigt for at kunne færdiggøre Produktet og Ydelsen).

Vi er Fortæl – registreret som Forlaget Fortæl Aps, en virksomhed registreret i Danmark med CVR-nummer 39151340 (herefter ”Fortæl” eller ”os/vi”).

Ved bestilling eller køb af Produkter og Ydelser, accepteres nærværende betingelser. Du kan kun købe og bestille ydelser hos os, såfremt du er myndig og over 18 år.

For at vi kan levere Produkter og Ydelser, accepterer du at vi tager imod retningslinjer fra Fortælleren som om de var køberen – og at du indestår for disse Produkter og Ydelser med de retningslinjer, der er givet.

Ordbog

1. Produkter, ydelser og proces

 1. Beskrivelsen af produkter og ydelser svarer til dem der er beskrevet på hjemmesiden og i andre former for annoncering. Disse beskrivelser er dog for overbliks skyld, og der kan være mindre variationer i forhold til det produkt og den ydelse vi leverer. Vi forbeholder os retten til at tilpasse processen løbende for at skabe den bedst mulige oplevelse og det bedste produkt.
 2. Den specifikke type produkt og ydelse du har bestilt vil fremgå af din ordrebekræftelse som du modtager pr. e-mail.
 3. Med mindre andet er aftalt skriftligt, ser en proces således ud:
  1. Du sender en forespørgsel på en livshistorie – enten skriftligt eller pr. telefon
  2. Vi sender dig et tilbud/ordrebekræftelse inkl. forslag til match med ghostwriter
  3. Du godkender match med ghostwriter à første faktura udsendes
  4. Din ghostwriter kontakter dig og I aftaler tidspunkt for første interview
  5. Efter gennemførsel af interviews, fremsender din ghostwriter en rammesætning for din bog samt et prøvekapitel
  6. Du godkender/kommenterer rammesætning og prøvekapitel
  7. Du fremsender billedmateriale inkl. billedtekster til din redaktør/ghostwriter
  8. Din ghostwriter fremsender færdigt tekstudkast
  9. Du godkender/kommenterer på teksten à og såfremt du har valgt at opdele din betaling i to, udsendes faktura 2, jfr. § 5, stk. 3
  10. Din ghostwriter sender dig en trykklar pdf inkl. opsætning af billeder og design
  11. Du godkender/kommenterer og opgaven sendes til print
  12. Du modtager dine bestilte bøger med posten samt et digitalt eksemplar
 4. EKSTRA ARBEJDE: Vi skriver din bog svarende til den rammesætning og det prøvekapitel, som du godkender. Hvis du ombestemmer dig efterfølgende og ønsker at ændre rammen, og såfremt dette medfører betydeligt mere arbejde, kan vi give dig et tilbud på det ekstra arbejde.
 5. KORREKTUR: Indeholdt i tilbuddet er en korrekturrunde. Vi indarbejder enhver tydeligt angivet ændring til teksten, som du måtte ønske i korrektur-runden. Det er din bog, så giv os endelig så mange rettelser som du ønsker så den bliver præcis som du ønsker. Hvis du er usikker på teksten, titlen, bagsiden eller dit billede på forsiden, så vil vi med glæde hjælpe dig med at komme med alternative forslag.
 6. FLERE KORREKTURRUNDER: Hvis du ombestemmer dig, og ønsker flere ændringer i en korrektur-runde mere, kan vi sende dig et tilbud på dette. Såfremt du finder andre faktuelle fejl eller stavefejl, retter vi disse så længe de påpeges inden du har godkendt den trykklare fil.
 7. Vær venligst opmærksom på, at der kan snige sig fejl ind i enhver bog; selv i bestseller-romaner trykt i store oplag. Vi vil gøre vores bedste for at fange dem alle, men vi kan ikke garantere det.
 8. De 4 godkendelser/steps, som Fortælleren er ansvarlig for, defineres således:
  1. Kommentarer eller godkendelse af overordnet ramme for bogen prøve-kapitel, efter disse er fremsendt til Fortælleren.
  2. Fremsende billeder og billedtekst efter godkendelse af den overordnede ramme.
  3. Kommentarer eller godkendelse af den efterfølgende skitse af teksten, efter den er fremsendt til Fortælleren.
  4. Kommentarer eller godkendelse af den trykklare PDF-fil, efter den er fremsendt til Fortælleren.
 9. Eftersom vores Produkter & Ydelser er speciallavet til den enkelte Kunde, er det dit ansvar at levere den relevante information til os via interviews og elektronisk med dokumenter, inkl. billeder, som vi har brug for, for at kunne gennemføre Bestillingen.
 10. Det er dit ansvar at godkende og sikre tilpasninger til arbejdet udført af din ghostwriter, redaktør og evt. designer. Du kan sende dine rettelser pr. mail eller overdrage pr. telefon. Ingen bog vil blive printet uden din bekræftelse.
 11. GENAKTIVERINGSGEBYR: Til hver godkendelse og step, som Fortælleren er ansvarlig for iht. punkt 8, har vedkommende 30 dage til at reagere på. Såfremt vedkommende ikke godkender indenfor de 30 dage, forbeholder vi os retten til at indføre et genaktiverings-gebyr på 5 % af den samlede opgave. Genaktiveringsgebyret vil blive faktureret direkte til Fortælleren.
 12. Kunden overdrager Fortælleren retten til at tilkøbe ekstra Produkter & Ydelser. Såfremt Fortælleren og Kunden ikke er den samme person, er Kunden ikke ansvarlig for tilkøb af Produkter & Ydelser bestilt af Fortælleren, med mindre dette er særskilt aftalt på skrift.
 13. Såfremt du er utilfreds med dele af processen, bedes du informere os med det samme pr. e-mail med emnefeltet ”utilfredshed”. Du kan bede om at blive ringet op, såfremt du ønsker at drøfte situationen. Herefter forbeholder vi os retten til at yde en rimelig indsats for at afhjælpe enhver gyldig utilfredshed.
 14. Alle Produkter & Ydelser som fremgår på hjemmesiden kan ændres.

3. Personlige oplysninger

 1. Enhver information som opsamles og behandles af Fortæl falder under vores Privatpolitik.
 2. Når du laver en forespørgsel eller er del af et projekt, giver du tilsagn til at vi må kontakte dig pr. e-mail eller anden elektronisk kommunikation, via post samt telefon.
 3. I nogle tilfælde spørger vi vores Fortællere om tilladelse til at anvende indhold til kommercielle formål. Intet af dit indhold vil blive offentliggjort eller anvendt uden forudgående samtykke og aftale herom.

4. Ophavsret og fortrolighed

5. Pris og betaling

 1. Prisen på Produkter & Ydelser og ethvert tilkøb eller andre gebyrer gælder som det fremgår af hjemmesiden på den dag, bestillingen lægges, med mindre andet aftales skriftligt og bekræftes.
 2. Alle priser er angivet inkl. moms.
 3. Du kan enten betale hele beløbet ved bestilling, eller 50 % ved opstart og 50 % efter godkendelse af teksten. Tilkøb og opgraderinger faktureres med det samme, og skal betales førend processen kan fortsætte.
 4. Enhver faktura vi sender til dig skal forfalde til betaling inden 8 dage. Vi forbeholder os retten til at suspendere arbejdet på dit projekt, såfremt en betaling ikke falder rettidigt.

7. Levering, forsendelse & kvalitet

 1. Det tilstræbes at bogen sendes til Køber til den angivne adresse indenfor 14 dage efter bestillingstids- og godkendelsestidspunktet.
 2. Leveringstiden, der oplyses ved godkendelse og bestilling af bogen, bliver fastsat af Fortæl efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved Købers endelige godkendelse og bestilling af bogen. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser over for Fortæl. Fortæl skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.
 3. Hvis bogen skal leveres inden for et nærmere bestemt tidsrum eller inden en bestemt dato, bedes du kontakte Fortæl, inden du afgiver din bestilling. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at din bog når frem i tide.
 4. Ved levering vil produktet være tilsvarende til den trykklare fil, du har godkendt, samt svarende til den beskrivelse der fremgår af din ordrebekræftelse.
 5. Med Kundens eller Fortællerens endelige godkendelse af den trykklare fil, bekræfter Kunden eller Fortælleren at vedkommende accepterer og godkender indhold, opsætning og layout af bogen og vedkender, at der ikke vil blive tilføjet yderligere kommentarer eller ændringer.
 6. Selvom vi stiler mod at levere din bog i den højest mulige kvalitet, kan vi ikke garantere at den er fejlfri – hverken i indhold eller indbinding. En bog uden fejl eksisterer simpelthen ikke – ikke engang på de store forlag.
 7. Vores bøger er håndindbundne: Alle bøger er trykt og indbundet i hånden på Bogbinderiet, og det betyder at de ikke er perfekte. Hver enkelt bog vil have sit helt eget unikke særpræg, og der kan af denne grund også forekomme mindre skønhedsfejl; bl.a. mindre limrester, afvigelser i teksturen på papiret m.m.
 8. Ved bestilling af en bog accepterer kunden disse kvalitetsbetingelser og kan ikke af denne grund gøre reklamationsretten eller et erstatningsansvar gældende.

8. Force majeure

 1. Forlaget er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for Fortæls kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Fortæl samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

9. Ansvarsbegrænsning

 1. For krav, som vedrører Fortæls opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
  1. Fortæls erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
  2. Fortæl er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Fortæl er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
 2. Ansvar for anstændigt og ikke-krænkende indhold: Køber er ansvarlig både som Kunde og Fortæller for indholdet af bogen, herunder også indholdet der skrives af andre bidragsydere.
  1. Det er Købers ansvar, at indholdet i bogen ikke krænker andres rettigheder, herunder bl.a. ophavsret.
  2. Det er i øvrigt Købers ansvar at sikre, at en person der er identificeret og omtalt i bogen som følge af indholdets karakter, herunder personfølsomme oplysninger m.v., ikke krænkes og udsættes for negative konsekvenser eller fare.
  3. Fortæl fraskriver sig al ansvar for indhold, der krænker andres rettigheder og for al skade, direkte som indirekte, der måtte forvoldes som følge heraf. Herunder manglende samtykke til anvendelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker eller andet der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
  4. Bliver Fortæl sagsøgt af en tredjemand i anledning af krænkelser af andres rettigheder m.v., accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
 3. Ansvar for tekst, skrift og stavefejl: Fortæl tager forbehold for tastefejl, stavefejl, grammatiske fejl mv., og opfordrer således Køber og Initiativtager til som kunde at gennemlæse og sikre, at al tekst er, som det skal være, idet det er kunden selv, der bærer ansvaret herfor, jf. pkt. 13, når bogen og dennes indhold er endelig godkendt inden den sendes til tryk.
 4. Ansvar for kvalitet af billeder: Køber er selv ansvarlig for, at anvendte billeder og andet materiale i bogen, opfylder Fortæls tekniske specifikationer og krav til størrelse og kvalitet, og Køber kan ikke påberåbe sig mangelsbeføjelser overfor Fortæl ved en forringet kvalitet af den trykte bog som følge heraf.

10. Fortrydelsesret, returvarer & tidsforlængelse

 1. Du kan annullere din bestilling ved at sende en e-mail med emnet ”annullering af ordre” til hej@forlagetfortael.dk. Du behøver ikke give os en begrundelse for annulleringen.
 2. Vores Produkter & Ydelser er personlige og unikke. I forhold til vores almindelige pakke-løsninger, udgør print en lille del af de samlede omkostninger til de Produkter & Ydelser, Fortæl Derfor, såfremt du ønsker at annullere et projekt efter forfatteren, redaktøren, designeren eller enhver anden har leveret en service direkte relateret til dig projekt, vil din mulighed for at få refunderet dine penge være begrænset.
  1. Før du har accepteret det foreslåede match af forfatter og indenfor 30 dage efter modtagelse af din ordre, kan du anmode om en fuld refusion – dog forbeholder vi os retten til at fratrække evt. omkostninger til velkomstpakke.
  2. Efter du har accepteret et match med en forfatter, men forud for det første interview og indenfor 60 dage efter bestilling, kan du få refunderet 90 % af din ordre ved annullering.
  3. Efter første interview eller senere end 60 dage efter bestillingstidspunktet, men forud for din godkendelse af rammer og prøvekapitel, kan du få refunderet 50 % af prisen på den samlede pakke.
  4. Efter du har godkendt rammerne og dit prøvekapitel – eller 90 dage efter bestillingstidspunktet, kan du ikke længere få refunderet din ordre.
 3. Såfremt Forlaget Fortæl er skyld i forsinkelse for dele af processen, vil vi automatisk forlænge den periode, hvori du har mulighed for at annullere dit projekt og anmode om refusion.
 4. Du kan altid anmode om forlængelse af en af dine deadlines i projektet. Vi tilbyder at sætte dit projekt på pause i op til 3 måneder uden behov for forklaring. Du sender os blot en e-mail, såfremt du ønsker at pause dit projekt. Yderligere forlængelser vurderes af Forlaget Fortæl. Ved genopstart af et projekt, opkræver vi et genaktiveringsgebyr på 5 % af det samlede projekt, da det kræver ekstra arbejde for vores forfattere og redaktører at skulle samle et projekt op igen, som har ligget i skuffen i noget tid.
 5. Refusioner vil blive gennemført hurtigst muligt efter godkendelse og behandling, og senest 14 dage efter du har givet os besked om, at du ønsker at annullere din ordre.

11. Produktansvar

For produktansvar hæfter Fortæl og/eller hæfter Fortæl i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Fortæl, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Fortæl ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

12. Tvister, lovvalg & værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Århus under anvendelse af dansk ret.